Amsterdam, Eindhoven, Den Haag, Rotterdam en Utrecht

logo Variva

085 90 22 955

info@variva.nl

5 locaties

logo Variva

Algemene voorwaarden bij aanmelden MBO-opleiding

Variva is lid van de NRTO (Nederlandse Raad voor Training en Opleiding). Variva hanteert de algemene voorwaarden consument NRTO, zie hier de laatste versie.

Daarnaast gelden de aanvullende bepalingen bij het aanmelden voor een MBO-opleiding:

ALGEMENE VOORWAARDEN BIJ AANMELDEN MBO-OPLEIDING

Aanmelding
1. U kunt zich te allen tijde aanmelden als student voor een MBO-opleiding door het aanmeldingsformulier ondertekend per post toe te sturen
aan: Variva, Postbus 1175, 5602 BD Eindhoven. Het is ook mogelijk via de website aan te melden.
2. Variva behoudt zich het recht voor na uw aanmelding niet over te gaan tot inschrijving, hetzij op grond van
onvoldoende vooropleiding en/of ervaring, of doordat in de door u gewenste lesplaats onvoldoende aanmeldingen
zijn. Daarnaast wordt door middel van een intakegesprek vastgesteld of u over de juiste startkwalificaties beschikt.
3. Na inschrijving verplicht de student zich tot het overleggen van een bewijs van goed gedrag (aan te vragen bij de gemeente) in geval de student stage volgt.

Onderwijsovereenkomst en stage overeenkomst (Beroepspraktijkvormingsovereenkomst)
Naast de onderwijsovereenkomst tussen u en Variva dient een stage overeenkomst te worden getekend door uzelf, de instelling waar u werkt/stage loopt en Variva.

Studieperiode
De studieperiode is afhankelijk van uw opleiding en ervaring en varieert van minimaal één tot twee jaar. Bij intake wordt de studieperiode bepaald. Eventuele cursussen of trainingen die Variva verzorgt vallen hier buiten.

Vrijstellingen
Voor de opleidingen worden in principe geen vrijstellingen verleend. Vrijstellingen voor taal of rekenvaardigheid zijn mogelijk en moeten worden aangevraagd bij de examencommissie.

Aanpassing van de studieperiode
Het staat u in principe vrij de studieperiode te verlengen na positief studieadvies van uw docent, voor kosten zie financiële voorwaarden.

Toetsing- en licentiekosten
Er worden kosten voor toetsing en licenties in rekening gebracht, € 495,00.

Digitale leeromgeving
Variva stelt een digitale leeromgeving beschikbaar die via het internet bereikbaar is. Deze module is alleen bedoeld voor gebruik door studenten van Variva. Het is niet toegestaan het systeem beschikbaar te stellen t.b.v. derden. De kosten hiervan bedragen € 270,- per jaar.

Voortijdige beëindiging van de overeenkomst
Bij annulering voorafgaand aan de eerste lesdag worden geen kosten in rekening gebracht. In het geval u de studie na aanvang beëindigt ontslaat u dit niet van de betalingsverplichtingen i.c. het lesgeld over de overeengekomen opleidingsduur.

Einde overeenkomst
De overeenkomst loopt af op de, in de overeenkomst genoemde, einddatum van de studie. U kunt de opleiding verlengen,door schriftelijk aan te vragen. De wederzijdse rechten en plichten voortvloeiende uit de overeenkomst eindigen zodra de overeenkomst rechtsgeldig is beëindigd. Opzegging vindt plaats door middel van een aangetekend schrijven.

Onderwijs en Examen Regeling
Door u in te schrijven verklaart u zich akkoord met de Onderwijs en Examen Regeling (OER) en deelnemersstatuut. U gaat hierdoor een Onderwijsovereenkomst aan met Variva Edu Academy. Genoemde documenten zijn in te zien via de digitale leeromgeving waarvan u een inlogaccount ontvangt.

Financiële voorwaarden
Betaling van de opleiding geschiedt voor aanvang van de studie. Lesgeld: € 2.140,- Bijdrage toetsing en licenties €495,-. Het lesgeld wordt verminderd indien u voor beroepsgerichte vrijstelling in aanmerking komt. Volgt u een tweede studiejaar dan betaalt u € 495,- per half jaar en daarnaast € 135,- per half jaar voor het gebruik van de digitale leeromgeving.
Bij aanvang van de opleiding wordt € 495,- in rekening gebracht voor examenkosten. Variva garandeert u dat lesgelden tijdens uw studie nooit worden aangepast. De inschrijvingskosten en administratiekosten bedragen € 90,- en dienen tezamen met de toetsing en licentiekosten(€ 495,-) voorafgaand de start van de opleiding te zijn voldaan. Bij eventuele verlenging van de opleiding wordt tevens € 90,- administratiekosten in rekening gebracht.

Betaling in termijnen
In het geval u kiest voor gespreide betaling in termijnen wordt een toeslag berekend van 3,50%. Het verschuldigde lesgeld en overige kosten die de deelnemer aan Variva verschuldigd is kunnen met uitdrukkelijke instemming van en na schriftelijke bevestiging door Variva in termijnen worden afgelost dan wel middels automatische incasso worden voldaan. De deelnemer staat in voor het kunnen incasseren van de verschuldigde kosten door Variva. Indien de deelnemer in het geval van gespreide betaling of automatische incasso gedurende tenminste twee maanden achterstallig is in de betaling van een vervallen termijn bedrag en –na daartoe in gebreke te zijn gesteld- nalatig blijft in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, wordt het volledig uitstaande bedrag ineens opeisbaar en zullen anderen nog niet vervallen termijnen cq. schuldvorderingen op de deelnemer opeisbaar worden.

Wet op de privacy
1. Tijdens de opleiding:
Variva verstrekt de noodzakelijke gegevens t.b.v. Onderwijsinspectie en DUO  en/of als zij hiertoe wettelijk verplicht is, rekening houdend met de wet AVG.
Variva geeft, alleen na uw schriftelijke toestemming, uw gegevens door aan instellingen t.b.v. een stageplaats.
2. Na de opleiding: Variva zal nimmer uw gegevens doorgeven aan derden behoudens hierboven genoemde instanties en/of als zij hiertoe wettelijk verplicht is / rekening houdend met de wet AVG.

Schadevergoedingen
Indien sprake is van schadevergoeding is als maximale schadevergoeding het door u betaalde lesgeld vastgesteld.
Een eventuele aanspraak op schadevergoeding zal daardoor nooit hoger zijn dan het door u betaalde lesgeld.

Goede begeleiding

Ik heb veel geleerd bij Variva. Door de goede begeleiding van alle docenten heb ik mijn diploma behaald met een prachtig eindresultaat! Het was een jaar van hard werken. Gelukkig gebeurde dit in een ontspannen gezellige sfeer. Als student ervaarde ik dat de docenten naast me stonden. De opleiding bij Variva is van hoog niveau.

Corina Boerefijn

Onderwijsassistent

Variva Edu Academy
5.0
2016-03-14T15:19:08+02:00

Corina Boerefijn

Onderwijsassistent

Ik heb veel geleerd bij Variva. Door de goede begeleiding van alle docenten heb ik mijn diploma behaald met een prachtig eindresultaat! Het was een jaar van hard werken. Gelukkig gebeurde dit in een ontspannen gezellige sfeer. Als student ervaarde ik dat de docenten naast me stonden. De opleiding bij Variva is van hoog niveau.
0
1
Variva Edu Academy
CRKBO-Geregistreerde-instelling---NRTO-Keumerk