Nederlands 3F taalniveau in de Kinderopvang

KINDEROPVANG | 3F TAALNIVEAU

Eis Nederlands 3F taalniveau mondelinge taalvaardigheid

Om een kind een goede start te laten maken in het basisonderwijs is een goede taalontwikkeling belangrijk. Een taalrijke omgeving op de kinderopvang is hierbij cruciaal. Pedagogisch medewerkers werkzaam in de kinderopvang moeten vanaf 2025 daarom minimaal Nederlands 3F taalniveau hebben voor mondelinge taalvaardigheid.

Nederlands 3F taalniveau in de Kinderopvang

Bijscholen

Er is gekozen om dit minimum taalniveau pas vanaf 2025 in te voeren zodat kinderopvanglocaties genoeg tijd hebben om alle pedagogisch medewerkers zo nodig bij te scholen en te kunnen toetsen. Daarnaast hebben opleidingen voor pedagogisch medewerker hierdoor mogelijkheid om het 3F taalniveau in de opleiding in te bouwen. Deze kwalificatie-eis geldt ook voor invalkrachten en medewerkers met een tijdelijk contract.

De pedagogisch medewerker moet uiterlijk op 1 januari 2025 beschikken over een diploma of certificaat waaruit blijkt dat hij of zij de mondelinge Nederlandse taalvaardigheid op minimaal niveau 3F beheerst. En diploma of certificaat met niveau B2 voldoet ook. Dit verwijst naar het Europees Referentiekader voor Talen. Taalniveau Nederlands 3F verwijst naar het Besluit referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen. Dit besluit is voor een beroepskracht die zijn of haar diploma in Nederland heeft behaald.


Uniek in Nederland

Mocht een pedagogisch medewerker op 1 januari 2025 niet voldoen aan de taal eis, kan deze medewerker niet meer werken als pedagogisch medewerker. Het is daarom belangrijk om medewerkers, indien nodig, bij te scholen. Dit kan middels de IKK erkende nascholing Nederlands 3F Kinderopvang bij Edu Academy. Deze nascholing is uniek in Nederland. De bevoegde docenten hebben veel ervaring met Nederlands 3F en het pedagogisch werkveld. De aanpak is uniek en anders dat je zou verwachten.

Digitale les en op locatie

Deze bijscholing bestaat uit een digitale les door een bevoegd docent Nederlands met aansluitend een examen luisteren, spreken en gesprekken voeren. Het is mogelijk om zelfstandig in te schrijven voor bijscholing of om als organisatie in te schrijven voor meerdere cursisten tegelijk. De bijscholing kan in dat geval ook plaatsvinden op de locatie zelf of in onze mobiele examentrailer.

Digitale groepen bestaan uit maximaal 8 deelnemers. Als een cursist nog niet toe is aan examinering dan biedt Variva Edu Academy extra oefening aan via e-learning.

Aansluitend aan de digitale les wordt er een luistertoets gemaakt. Na deze luistertoets is direct duidelijk of de cursist de officiële mondelinge examens kan maken. Indien dit het geval is worden er nieuwe afspraken gemaakt. De lessen op locatie zijn mogelijk op een eigen gekozen locatie (bijvoorbeeld kinderdagverblijf) of in onze mobiele examen-trailer. Het is mogelijk om zelfstandig in te schrijven voor de bijscholing Nederlands 3F of met een organisatie voor meerdere cursisten. Digitale lesgroepen bestaan uit maximaal 8 deelnemers. Indien een cursist nog niet toe is aan het maken van een examen bieden we onze eigen ontwikkelde methode aan. Deze  wordt door cursisten als erg duidelijk en praktisch wordt ervaren.

Variva Edu Academy heeft een e-learning ontwikkeld om vaardigheden voor luisteren te vergroten. Deze online cursus bestaat uit verschillende modules waar onder andere onderstaande onderdelen aan bod komen:
– Tekstopbouw
– Signaalwoorden
– Onderwerp en hoofdgedachte
– Tekstsoorten en tekstdoelen
– Letterlijk en figuurlijk taalgebruik
– Feit, mening, argument
– Help, een moeilijk woord, slimme luistermanieren en tips

Bij bovenstaande onderdelen voor de bijscholing Nederlands 3F taalniveau in de Kinderopvang wordt gebruik gemaakt van filmmateriaal. Cursisten kunnen vragen stellen aan de docent.

certificaat

Variva Edu Academy is een erkende MBO instelling. Het certificaat voor Nederlands 3F voldoet aan de eisen van de wet IKK.

Meer informatie over de Taal eis 3F niveau mondelinge taalvaardigheid en/of een e-learning Nederlands 3F lezen of schrijven? Lees meer over de nascholingen of neem gerust contact met ons op.