Opleiding Kinderopvang (verkort/deeltijd MBO niveau 3) Erkend door het Ministerie OCW (crebo 25486). De sector kinderopvang is een grote sector die ook veel mogelijkheden en kansen biedt als je graag voor kinderen werkt. 

De pedagogisch werker kinderopvang is werkzaam of volgt stage bij een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, op een basisschool, in het speciaal onderwijs, binnen een brede school of in een peuterspeelzaal.

De kinderopvang biedt groepsgewijze opvang, ondersteuning en ontwikkelingsmogelijkheden aan kinderen van 0 tot 12 jaar. Je kunt ook in het onderwijs werken waarbij je je richt op pedagogisch verzorgende taken. De doelgroepen waarmee je werkt zijn kinderen van zowel werkende als niet-werkende ouders die buiten huis opgevangen worden.

Het pedagogisch werk houdt in:

Dat je dagelijkse opvang aan baby's, peuters, kinderen en jongeren biedt. Je levert een bijdrage aan hun opvoeding, verzorgt of ondersteunt hen hierbij. Je bent in staat hen een emotioneel veilige en stimulerende leefomgeving te bieden.

Je stimuleert en begeleidt kinderen om deel te nemen aan de groep, zorgt dat het gezellig is en de kinderen op een leuke, verantwoorde wijze met elkaar omgaan. Je zorgt hierbij voor uitdaging en geborgenheid. Je stimuleert (spelenderwijs) de cognitieve, motorische, sociale, creatieve, emotionele en taalontwikkeling van kinderen en je sluit aan bij de manier waarop (jonge) kinderen actief leren.

Dat is nogal wat! Het betekent dat je de volgende kwaliteiten bij jezelf herkent:

 • je hebt aanleg en interesse voor direct werken met kinderen, je bent communicatief ingesteld
 • je werkt met groepen kinderen of jongeren, daarbij is vaak sprake van wisselende situaties en stemmingen 
 • omgaan met ouders, problemathieken aan de orde stellen, omgaan met verwachtingen
 • je kunt je verplaatsen in de belevingswereld van het kind en van hun ouders / verzorgers 
 • warmte en geborgenheid kunnen geven, betrouwbaar zijn
 • jezelf als persoon inzetten om resultaten met kinderen / jongeren te behalen waarbij je ook professionele afstand kunt houden (vertrouwensband aangaan en begrenzen)

De opleidingsduur:

Deze is afhankelijk van de vooropleiding en ervaring en duurt minimaal één jaar en maximaal 2 jaar. Eén avond per week (maandag-, dinsdag-, woensdag- of donderdagavond) vindt een gezamenlijke bijeenkomst plaats. De opleiding bevat een verplichte stage van tenminste 12 uur per week. Doorgaans zal het stageadres de instelling zijn waar je al werkt of gaat werken. In het geval je geen stageadres hebt is het mogelijk dat Variva je daarbij helpt.

De opleiding is dus duaal. Leren en werken. Het werken, of volgen van stage, is een wezenlijk onderdeel van de opleiding. 

Na afronding van de opleiding ontvang je het erkende diploma "Pedagogisch Medewerker Kinderopvang" MBO niveau 3.

 

STUDIEPROGRAMMA EN TOELATING

In de opleiding staat het competentiegericht werken centraal, dit wil zeggen dat de beroepspraktijk, je stage, erg belangrijk is. De opleiding ondersteunt dit met o.a. opdrachten die je uitvoert tijdens je stage. Het studieprogramma heeft betrekking op de onderstaande kerntaken en werkprocessen:

Basisdeel Kerntaak 1: Begeleiden van kinderen bij hun ontwikkeling;

 1. je inventariseert de behoeften en wensen van het kind 
 2. je bereidt de uitvoering van activiteiten voor
 3. je Richt ruimten in ter voorbereiding op activiteiten
 4. je stemt de werkzaamheden af met betrokkenen
 5. je stimuleert de ontwikkeling door het aanbieden van activiteiten
 6. je ondersteunt bij verzorgende taken
 7. je zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat
 8. je evalueert de werkzaamheden
  Profieldeel:
 9. je voert gesprekken met de ouders/vervangende opvoeders en het kind
 10. je stelt een activiteitenprogramma op
 11. je maakt een plan van aanpak voor de begeleiding
 12. je zorgt voor de uitvoering van een dagprogramma
 13. je biedt persoonlijke verzorging
 14. je draagt zorg voor huishoudelijke werkzaamheden

Basisdeel Kerntaak 2: Werken aan kwaliteit en deskundigheid;

 1. je werkt aan de eigen deskundigheid
 2. je werkt aan het bewaken en bevorderen van kwaliteitszorg

Keuzedelen

Met ingang van september 2016 zijn keuzedelen onderdeel van een MBO opleiding.Keuzedelen zijn bedoeld als verdieping of verbreding van het beroep. Zoals het woord aangeeft kan je zelf kiezen uit onderstaande keuzedelen:

- Werken met baby's

- Ontwikkelingsgericht werken in de voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

- Engels in de beroepscontext (A2)

- Nederlands niveau 3F

De lessen en opdrachten zijn opgebouwd rondom bovenstaande kerntaken en werkprocessen. We hebben dit op een uitdagende, competentiegerichte wijze, vormgegeven waarbij je, naast de contacten met de opleiding, ook veel contact onderhoudt met je medestudenten.

Tijdens de opleiding toetsen we de volgende onderdelen:

 * Nederlandse taal

 * Engelse taal (niet verplicht maar wordt wel aangeboden bij keuzedelen)

 * Rekenvaardigheden

De opleiding wordt afgesloten door middel van praktijkexamens gedurende het schooljaar.

Variva Opleidingen biedt de competentiegerichte opleiding aan. Deze is gebaseerd op het kwalificatiedossier Pedagogisch Werk. Meer informatie hierover is te vinden op de website van het kenniscentrum www.s-bb.nl


OPLEIDING, STAGE, LESGELD EN DIPLOMERING

Opleidingsniveau: 3 MBO erkend door het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen

Vooropleiding: lbo/vbo/ mavo diploma of vergelijkbaar; MBO niveau 2

Indien je niet beschikt over een juiste vooropleiding wordt bij intake je geschiktheid voor de opleiding vastgesteld. Je moet dan rekening houden met een langere opleidingsduur.

Stageduur: 480 uur ( of dienstbetrekking van tenminste 12 uur per week)

Studieduur en studiebelasting (indicatief): één jaar / studiebelasting 12 uur per week exclusief bijeenkomsten, exclusief de stage.Lesgeld: € 1.980,- / toetsing- licentiekosten € 450,- / Examengeld € 450,-

Indien een tweede jaar noodzakelijk is betreft dit een maatwerktraject. De kosten van een tweede jaar worden vooraf vastgesteld op basis van hetgeen je nog moet doen (dit is naar rato van het lesgeld). Indien bij intake wordt aangegeven dat je rekening moet houden met een langere opleidingsduur word je  ook over de kosten hiervan geïnformeerd.

Voor herkansingen worden geen extra kosten berekend. De boeken van de opleiding bestaan uit een 'digitale schooltas'. De kosten hiervan bedragen € 108,-


TOT SLOT

Onze opleidingslocaties bevinden zich in Utrecht (nabij CS), Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Eindhoven. De opleidingslocaties zijn goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Opleidingen starten telkens per september en januari.