Examenreglement

Voor wat betreft het examineren zijn alle betrokkenen gebonden aan de regels van het examenreglement en de aanvullende regels van de opleiding.

Inhoud

Artikel 1 Regeling van de examens
Artikel 2 Het examen
Artikel 3 Herkansen van examens
Artikel 4 Organisatie van examens
Artikel 5 De uitslag
Artikel 6 Onregelmatigheden
Artikel 7 Beroepsrecht
Artikel 8 Slotbepaling
Artikel 9 Citeertitel

De bepalingen die in dit Examenreglement van Variva Edu Academy zijn vastgelegd, gelden voor de (CREBO gerelateerde) examens voor beroepsopleidingen.

In alle gevallen geldt dat zowel het proces van examinering als de examenproducten voldoen aan de eisen van het Toezichtkader BVE.

Het Examenreglement Variva Edu Academy is laatstelijk vastgesteld door het Bevoegd gezag op 27 augustus 2021 en treedt in werking op 1 september 2021.

Examenreglement Variva Edu Academy

ARTIKEL 1 Regeling van de examens
1.1     Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • Centraal Examen: de centrale afname binnen Variva Edu Academy van de centraal ontwikkelde examens Nederlands, Engels en rekenen van het College voor Examens.
 • College voor Examens: is verantwoordelijk voor de afname van centraal ontwikkelde examens Nederlands, Engels en rekenen binnen het middelbaar beroeps onderwijs.
 • Commissie van beroep voor de examens: een onafhankelijke commissie, ingesteld door het bevoegd gezag, die het beroep behandelt dat door een examenkandidaat is ingesteld tegen het besluit van de Examencommissie.
 • Diploma: een krachtens de wet erkend document waarmee is aangetoond en vastgelegd dat de bezitter een omschreven kwalificatie behaald heeft.
 • EVC-rapportage: Rapportage inzake verworven competenties, opgesteld door een EVC-erkende instelling.
 • Examinator: wettelijke term waarmee iemand bedoeld wordt die examens afneemt en beoordeelt.
 • Examen: door een daartoe bevoegde instantie ingesteld onderzoek naar kennis, houding en vaardigheden die de examenkandidaat zich op grond van de diploma-eisen moet hebben eigen gemaakt, en de beoordeling van de uitkomsten van dat onderzoek aan de hand van de beoordelingscriteria en beslisregels.
 • Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB: de wet over examinering en

kwalificering die voor de beroepsopleidingen geldt vanaf 1 september 2016.

 • Examencommissie: organisatorische eenheid binnen de instelling, ingesteld door het bevoegd gezag, die verantwoordelijk is voor examinering en diplomering.
 • Examenopdracht: een examen of onderdeel van een examen; kan bestaan uit kennis- en/of praktijkonderdelen.
 • Generieke examenonderdelen: examens in de vakken Nederlands, rekenen en Engels. NB. De generieke vakken zijn Nederlands, rekenen, Engels en Loopbaan en Burgerschap.
 • Herkansen: het opnieuw afleggen van een examen (onderdeel).
 • Instelling: Variva Edu Academy.
 • Kerntaken: samenhangende en kenmerkende beroepsactiviteiten (werkprocessen), die door beroepsbeoefenaren worden uitgevoerd.
 • Onderwijs- en Examenregeling (OER): de regels en afspraken binnen Variva Edu Academy die gelden voor examinering en diplomering.
 • Opleidingsduur: de normatieve duur van de opleiding vermeerderd met maximaal een jaar.
 • Specifieke examenonderdelen: examens in de beroepsspecifieke vakken.
 • Student: een persoon die is ingeschreven voor een beroepsopleiding bij Variva Edu Academy en de onderwijsovereenkomst heeft getekend.
 • Studieduur: door het bevoegd gezag vastgestelde duur van het aangeboden traject met inachtneming van de studielast.
 • Toezicht, vroeger genaamd externe legitimering: het proces dat wordt uitgevoerd door de Onderwijsinspectie, om te waarborgen dat de exameninhoud en het examenproces voldoen aan de kwaliteitsnormen, en dat het niveau en de inhoud zijn afgestemd op de kwalificatiedossiers.
 • Werkproces: een afgebakend geheel van beroepshandelingen binnen een kerntaak.
 • Wet: de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB).
ARTIKEL 2 Het Examen

2.1     Recht op deelname

Studenten hebben toegang tot alle onderdelen van het examen waarvoor zij een onderwijsovereenkomst met Variva Edu Academy hebben gesloten voor zover die toegang niet is beperkt door bepalingen in de onderwijs- en examenregeling, bepalingen in het kader van veiligheid, dan wel door de bepalingen uit dit reglement.

2.2     Vrijstellingen

De examencommissie kan, op verzoek van de betrokkene, op basis van vooropleiding en/of kennis of ervaring vastgelegd in een EVC-rapportage, bepalen dat gehele of gedeeltelijke vrijstelling wordt verleend voor bepaalde examenonderdelen.

Bij de beoordeling van vrijstellingsverzoeken is de examencommissie gehouden aan de richtlijnen en procedures in het Examenhandboek Variva Edu Academy en het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB.

ARTIKEL 3 Herkansen van examens

3.1       Recht op herkansing

De student heeft recht op één herkansing van elk examen binnen de voor hem geldende studieduur. Voor het herkansen van de centrale examens geldt het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB.

3.2     Mogelijkheid tot meer herkansingen

Indien er mogelijkheid wordt geboden tot meer herkansingen zijn de voorwaarden daartoe (bijvoorbeeld met betrekking tot het naleven van de presentieregels) opgenomen in de onderwijs- en examenregeling van de opleiding.

3.3     Kosten van herkansing

Behoudens de examens waarbij sprake is van een criterium gericht interview (cgi) is de eerste herkansing inbegrepen in het examengeld. Herkansing van een examen met een criterium gericht interview (cgi) kost € 90,-. De kosten voor een tweede herkansing voor alle overige examens bedraagt € 45,- per examen.
De betaling van een herkansing dient te zijn voldaan voordat de herkansing van een examen kan plaatsvinden.

ARTIKEL 4 Organisatie van de examens

 4.1     Bekendmaking organisatie van het examen

Alle gegevens met betrekking tot de inhoud, vorm, organisatie en beoordeling van examens worden tijdig aan de studenten bekend gemaakt. Dit geldt eveneens voor de informatie over toegestane of verplichte hulpmiddelen.

4.2     Bekendmaking gang van zaken

De gang van zaken voor, tijdens en na afloop van een examenopdracht of centraal examen wordt tijdig, dat wil zeggen, ten minste een week voor aanvang van het examen aan de student kenbaar gemaakt.

De examencommissie bepaalt of, en zo ja op welke wijze, een student zich moet inschrijven voor een examenonderdeel. Studenten zijn verplicht deel te nemen aan de examenonderdelen waarvoor zij zich hebben ingeschreven.

4.3     Aangepaste examinering

Ten aanzien van specifieke doelgroepen en gehandicapten kan de examencommissie aangepaste examinering toestaan. De student dient hiertoe een schriftelijk verzoek in bij de examencommissie. Bij centrale examinering dient het verzoek te voldoen aan de eisen conform het examenprotocol van het College voor Examens.

De beslissing van de examencommissie wordt uiterlijk binnen tien werkdagen na indiening van het verzoek, schriftelijk meegedeeld aan de student.

4.4     Uitvoering

De examencommissie is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken tijdens de uitvoering van examens. De commissie is verantwoordelijk voor de inrichting van de locatie, het beschikbaar zijn van de benodigde materialen en draagt zo nodig zorg voor adequate surveillance.

De uitvoering van centrale examens vindt plaats conform het examenprotocol van het College voor Examens.

4.5       Legitimatie: alle studenten die een examen afleggen moeten een geldig legitimatiebewijs kunnen tonen.

ARTIKEL 5 De uitslag
5.1     Bekendmaking uitslag

De uitslag van een examen wordt binnen tien werkdagen na het examen bekend gemaakt. Bij centrale examens gelden de landelijk afgesproken termijnen zoals die door het College voor Examens zijn doorgegeven. Resultaten worden in de regel schriftelijk aan de studenten bekendgemaakt.

5.2     Inzagerecht, bewaartermijn en recht op bespreking

Examengegevens van studenten worden, indien de aard of omvang van de stukken dat toelaat, tezamen met de beoordelingsaspecten en indicatoren door de opleiding bewaard. De bewaartermijn bedraagt zes maanden na afronding van de opleiding. Gedurende zes weken na de bekendmaking van de uitslag hebben belanghebbenden recht op inzage en heeft de student recht op bespreking van het materiaal en op motivering van de beoordeling, voor zover een eventuele geheimhoudingsplicht ten aanzien van de examenproducten zich daar niet tegen verzet. Voor zover mogelijk wordt een alternatief geboden.

Bij centrale examens zijn de regels voor het recht op inzage van toepassing zoals die zijn opgenomen in het examenprotocol van het College voor Examens.

5.3        Diplomering

De wettelijke eisen en voorwaarden voor diplomering zijn beschreven in de Onderwijs- en examenregeling van de opleiding. De student komt voor een diploma in aanmerking, als hij aan al deze eisen en voorwaarden aantoonbaar heeft voldaan.

5.4        Geldigheidsduur examen

5.4.1     De geldigheidsduur van de uitslag van een specifiek examen(onderdeel) is tijdens de opleiding gelijk aan de opleidingsduur.

5.4.2     De geldigheidsduur van de uitslag van examens van de generieke examenonderdelen Nederlandse taal en rekenen en Engels is maximaal vijf jaar.

ARTIKEL 6 Onregelmatigheden
6.1     Onregelmatigheden

De examencommissie is bevoegd het examen ongeldig te verklaren bij onregelmatigheden. Als onregelmatigheid wordt in ieder geval aangemerkt:

 • (het mogelijk maken van) spieken,
 • het overnemen van teksten zonder bronvermelding,
 • het niet opvolgen van instructies van surveillanten,
 • het gebruiken van niet toegestane hulpmiddelen.
 • Het ongeoorloofd meenemen van papier of aantekeningen.

Verder staat het ter beoordeling van de examencommissie om gedragingen, handelingen en dergelijke aan te merken als onregelmatig in de zin van dit artikel.

6.2       Horen student

Alvorens de examencommissie een beslissing neemt inzake geschillen, hoort deze de student.

6.3     Onregelmatigheden van ernstige aard

Indien er sprake is van onregelmatigheden van ernstige aard, kan de examencommissie het bevoegd gezag adviseren disciplinaire maatregelen te treffen.

ARTIKEL 7 Beroepsrecht

Studenten kunnen beroep aantekenen tegen beslissingen van beoordelaars, de examencommissie en de examinatoren, die verband houden met het examen of een onderdeel daarvan. Dit kan bij de commissie van beroep voor de Examens, p/a Postbus 1175, 5602 BD Eindhoven.

ARTIKEL 8 Slotbepaling
8.1     Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin dit reglement en de betreffende onderwijs- en examenregeling niet voorziet, beslist de examencommissie.

8.2     Geheimhouding

Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van de examinering en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hen tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij de uitvoering van de examinering noodzaak tot bekendmaking voortvloeit.

8.3     Strijdigheid bepalingen

Indien enige bepaling uit de onderwijs- en examenregeling strijdig is met de bepalingen uit dit reglement, hebben de bepalingen uit dit reglement voorrang.

ARTIKEL 9 Citeertitel

Dit reglement kan worden aangehaald als Examenreglement Variva Edu Academy.

Lijst van documenten waar naar verwezen wordt:

–        Het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB.

–        De Onderwijs- en Examenregeling van de opleiding (OER)

–        Het Examenprotocol van het College voor Examens conform het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB.