Amsterdam, Eindhoven, Den Haag, Rotterdam en Utrecht

logo Variva

085 90 22 955

info@variva.nl

5 locaties

logo Variva

Pedagogisch Medewerker Kinderopvang

CRKBO-Geregistreerde-instelling---NRTO-Keumerk

Goede begeleiding

Ik heb veel geleerd bij Variva. Door de goede begeleiding van alle docenten heb ik mijn diploma behaald met een prachtig eindresultaat! Het was een jaar van hard werken. Gelukkig gebeurde dit in een ontspannen gezellige sfeer. Als student ervaarde ik dat de docenten naast me stonden. De opleiding bij Variva is van hoog niveau.

Corina Boerefijn

Onderwijsassistent

Variva Edu Academy
5.0
2016-03-14T15:19:08+02:00

Corina Boerefijn

Onderwijsassistent

Ik heb veel geleerd bij Variva. Door de goede begeleiding van alle docenten heb ik mijn diploma behaald met een prachtig eindresultaat! Het was een jaar van hard werken. Gelukkig gebeurde dit in een ontspannen gezellige sfeer. Als student ervaarde ik dat de docenten naast me stonden. De opleiding bij Variva is van hoog niveau.
0
1
Variva Edu Academy

Opleiding Pedagogisch medewerker Kinderopvang

Opleiding Kinderopvang (verkort/deeltijd MBO niveau 3) Erkend door het Ministerie OCW (crebo 25486). De sector kinderopvang is een grote sector die ook veel mogelijkheden en kansen biedt als je graag voor kinderen werkt.

De pedagogisch werker kinderopvang is werkzaam of volgt stage bij een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, op een basisschool, in het speciaal onderwijs, binnen een brede school of in een peuterspeelzaal.

De kinderopvang biedt groepsgewijze opvang, ondersteuning en ontwikkelingsmogelijkheden aan kinderen van 0 tot 12 jaar. Je kunt ook in het onderwijs werken waarbij je je richt op pedagogisch verzorgende taken. De doelgroepen waarmee je werkt zijn kinderen van zowel werkende als niet-werkende ouders die buiten huis opgevangen worden.

Pedagogisch Medewerker Kinderopvang
Start september en januari
Leslocatie Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Rotterdam en Utrecht
Lesdagen één avond per week
Stageduur minimaal 12 uur per week
Duur opleiding een jaar (met mogelijkheid tot verlenging)
Niveau mbo niveau 3
Diploma Pedagogisch Medewerker Kinderopvang (crebo 25603)

Het pedagogisch werk houdt in:

Dat je dagelijkse opvang aan baby’s, peuters, kinderen en jongeren biedt. Je levert een bijdrage aan hun opvoeding, verzorgt of ondersteunt hen hierbij. Je bent in staat hen een emotioneel veilige en stimulerende leefomgeving te bieden.

Je stimuleert en begeleidt kinderen om deel te nemen aan de groep, zorgt dat het gezellig is en de kinderen op een leuke, verantwoorde wijze met elkaar omgaan. Je zorgt hierbij voor uitdaging en geborgenheid. Je stimuleert (spelenderwijs) de cognitieve, motorische, sociale, creatieve, emotionele en taalontwikkeling van kinderen en je sluit aan bij de manier waarop (jonge) kinderen actief leren.

Dat is nogal wat! Het betekent dat je de volgende kwaliteiten bij jezelf herkent:

 • Je hebt aanleg en interesse voor direct werken met kinderen, je bent communicatief ingesteld.
 • Je werkt met groepen kinderen of jongeren, daarbij is vaak sprake van wisselende situaties en stemmingen.
 • Omgaan met ouders, problematieken aan de orde stellen, omgaan met verwachtingen.
 • Je kunt je verplaatsen in de belevingswereld van het kind en van hun ouders / verzorgers.
 • Warmte en geborgenheid kunnen geven, betrouwbaar zijn
 • Jezelf als persoon inzetten om resultaten met kinderen / jongeren te behalen waarbij je ook professionele afstand kunt houden (vertrouwensband aangaan en begrenzen).

STUDIEPROGRAMMA

In de opleiding staat het competentiegericht werken centraal, dit wil zeggen dat de beroepspraktijk, je stage, erg belangrijk is. De opleiding ondersteunt dit met o.a. opdrachten die je uitvoert tijdens je stage. Het studieprogramma heeft betrekking op de onderstaande kerntaken en werkprocessen:

Basisdeel Kerntaak 1: Begeleiden van kinderen bij hun ontwikkeling;

 1.  Je inventariseert de behoeften en wensen van het kind
 2.  Je bereidt de uitvoering van activiteiten voor
 3.  Je Richt ruimten in ter voorbereiding op activiteiten
 4.  Je stemt de werkzaamheden af met betrokkenen
 5.  Je stimuleert de ontwikkeling door het aanbieden van activiteiten
 6.  Je ondersteunt bij verzorgende taken
 7.  Je zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat
 8.  Je evalueert de werkzaamheden

Profieldeel:

 1.  Je voert gesprekken met de ouders/vervangende opvoeders en het kind
 2.  Je stelt een activiteitenprogramma op
 3.  Je maakt een plan van aanpak voor de begeleiding
 4.  Je zorgt voor de uitvoering van een dagprogramma
 5.  Je biedt persoonlijke verzorging
 6.  Je draagt zorg voor huishoudelijke werkzaamheden

Basisdeel Kerntaak 2: Werken aan kwaliteit en deskundigheid;

 1.  Je werkt aan de eigen deskundigheid
 2.  Je werkt aan het bewaken en bevorderen van kwaliteitszorg

DE BEROEPSPRAKTIJK

De opleiding is zeer praktijkgericht. Jouw werkzaamheden in de kinderopvang staan centraal. De opleiding ondersteunt de praktijk met opdrachten die je uitvoert tijdens je werk / stage. Studenten ervaren de lessen en opdrachten als uitdagend, praktijkgericht en zodanig vormgegeven dat er een goede aansluiting is met werk of stage. Je werkt / loopt stage, tenminste 12 klokuren per week, meer uren mag ook. Op je werk / stage word je begeleid door een praktijkopleider.


Stageduur: 480 uur (of dienstbetrekking van tenminste 650 uur op jaarbasis)

Studiebelasting (indicatief): 12 uur per week (exclusief bijeenkomsten en exclusief de stage)

Met ingang van september 2016 zijn keuzedelen onderdeel van een mbo-opleiding. Keuzedelen zijn bedoeld als verdieping of verbreding van het beroep. Zoals het woord aangeeft kun je zelf kiezen uit onderstaande keuzedelen:

– BSO 4 tot 8 jaar

– Engels in de beroepscontext (A2)

– Expressief talent

– Gezonde leefstijl

– Ontwikkelingsgericht werken in de voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

– Werken met baby’s

Naast specifieke, op het beroep gerichte kwalificatie-eisen stelt de minister generieke eisen vast: taal, rekenen en loopbaan en burgerschap.

Nederlands: Lezen, luisteren, spreken/gesprekken en schrijven (2F)

Beroepseis: Luisteren (3F) en spreken/gesprekken (3F)

Rekenen: 2F (valt niet onder de zak/slaag regeling)

Engels: n.v.t. (optie keuzedeel)

Indien je Nederlands niet toereikend is, bestaat de mogelijkheid tot een intaketoets en extra ondersteunende lessen.

VOOROPLEIDING

Om met de opleiding Pedagogisch Medewerker Kinderopvang te kunnen starten moet je minimaal beschikken over een mbo niveau 2 diploma, vmbo-t diploma, mavo diploma of vergelijkbaar.

Indien je niet beschikt over een juiste vooropleiding wordt bij intake je geschiktheid voor de opleiding vastgesteld. Je moet dan rekening houden met een langere opleidingsduur.

KOSTEN

 • Inschrijf- en administratiekosten: € 90,-
 • Lesgeld: € 2.140,-
 • Toetsing- licentiekosten € 495,-
 • Examengeld € 495,-
 • Digitale leeromgeving MijnVariva € 270,-Boekenlijst (kosten +/- € 80,-) wordt toegestuurd na aanmelding. 

OPLEIDINGSLOCATIES

Onze opleidingslocaties bevinden zich in Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Rotterdam en Utrecht (Nieuwegein). Opleidingen starten telkens per september en februari. Alle locaties goed bereikbaar met het openbaar vervoer.

Onderstaand een overzicht van de lesavonden (tijden) en locaties:

maandagavond: Rotterdam (17.30u- 21.30u)

dinsdagavond: Amsterdam en Eindhoven (17.30u – 21.30u)

woensdagavond: Utrecht – Nieuwegein (17.30u – 21.30u)

donderdagavond: Den Haag (17.00u – 21.00u)

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op.