Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Variva Edu Academy

Variva is aangesloten bij de NRTO (Nederlandse Raad voor Training en opleiding) en hanteert de Algemene voorwaarden Consumenten NRTO

Daarnaast zijn voor MBO studenten de algemene voorwaarden bij aanmelding van Variva van toepassing. Deze kun je onderaan deze pagina vinden.

Gedragscode

Variva onderschrijft de gedragscode consumenten van de NRTO als ook de Gedragscode Beroep en Bedrijf

Klachten

Variva hecht aan een duidelijke en transparante afhandeling van eventuele klachten en is, als lid van de NRTO, aangesloten bij de Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken. Een eventuele klacht wordt, na bevestiging van ontvangst, binnen twee weken gemotiveerd beantwoord. Indien het doorlopen van de interne klachtenprocedure niet tot een oplossing leidt kan een beroep worden gedaan op deze geschillencommissie.

Algemene voorwaarden bij aanmelden
MBO-opleiding

Variva is lid van de NRTO (Nederlandse Raad voor Training en Opleiding). Variva hanteert de algemene voorwaarden consument NRTO, zie hier de laatste versie.

Daarnaast gelden de aanvullende bepalingen bij het aanmelden voor een MBO-opleiding:

ALGEMENE VOORWAARDEN BIJ AANMELDEN MBO-OPLEIDING

Aanmelding
1. U kunt zich te allen tijde aanmelden als student voor een MBO-opleiding door aanmelding via de website.
2. Variva behoudt zich het recht voor na uw aanmelding niet over te gaan tot inschrijving, hetzij op grond van onvoldoende vooropleiding en/of ervaring, of doordat in de door u gewenste lesplaats onvoldoende aanmeldingen zijn. Daarnaast wordt door middel van een intakegesprek vastgesteld of u over de juiste startkwalificaties beschikt.
3. Na inschrijving verplicht de student zich tot het overleggen van een bewijs van goed gedrag (aan te vragen bij de gemeente) in geval de student stage volgt.

Onderwijsovereenkomst en stage overeenkomst (Beroepspraktijkvormingsovereenkomst)
Naast de onderwijsovereenkomst tussen u en Variva dient een stage overeenkomst te worden getekend door uzelf, de instelling waar u werkt/stage loopt en Variva.

Studieperiode
De studieperiode is afhankelijk van uw opleiding, de duur wordt vastgelegd in de Onderwijsovereenkomst.

Aanpassing van de studieperiode
Het staat u in principe vrij de studieperiode te verlengen na positief studieadvies van uw docent, voor kosten zie financiële voorwaarden.

Vrijstellingen
Voor de opleidingen worden in principe geen vrijstellingen verleend. Vrijstellingen voor taal of rekenvaardigheid zijn mogelijk en moeten worden aangevraagd bij de examencommissie.

Digitale leeromgeving
Variva stelt een digitale leeromgeving beschikbaar die via het internet bereikbaar is. Deze module is alleen bedoeld voor gebruik door studenten van Variva. Het is niet toegestaan het systeem beschikbaar te stellen t.b.v. derden. De kosten hiervan bedragen € 270,- per jaar.

Voortijdige beëindiging van de overeenkomst
Bij annulering voorafgaand aan de eerste lesdag worden geen kosten in rekening gebracht. In het geval u de studie na aanvang beëindigt ontslaat u dit niet van de betalingsverplichtingen zoals de startkosten en het lesgeld over de overeengekomen opleidingsduur.

Einde overeenkomst
De overeenkomst loopt af op de, in de overeenkomst genoemde, einddatum van de studie.
U kunt de opleiding verlengen, door dit schriftelijk aan te vragen. De wederzijdse rechten en plichten voortvloeiende uit de overeenkomst eindigen zodra de overeenkomst rechtsgeldig is beëindigd. Opzegging vindt plaats door middel van een aangetekend schrijven.

Onderwijs en Examen Regeling
Door u in te schrijven verklaart u zich akkoord met de Onderwijs en Examen Regeling (OER) en deelnemersstatuut. U gaat hierdoor een Onderwijsovereenkomst aan met Variva Edu Academy. Genoemde documenten zijn in te zien via de digitale leeromgeving waarvan u een inlogaccount ontvangt.

Financiële voorwaarden
Betaling van de opleiding geschiedt voor aanvang van de studie. Lesgeld: € 2.140,- Bijdrage toetsing en licenties € 495,-. Het lesgeld wordt verminderd indien u voor beroepsgerichte vrijstelling in aanmerking komt.  Bij aanvang van de opleiding wordt € 495,- in rekening gebracht voor examenkosten en € 270,- voor het gebruik van de digitale omgeving.
Variva garandeert u dat lesgelden tijdens uw studie nooit worden aangepast. De inschrijvingskosten en administratiekosten bedragen € 90,- en dienen tezamen met de toetsing en licentiekosten (€ 495,-) voorafgaand de start van de opleiding te zijn voldaan.

Examens kunnen eenmaal kosteloos worden herkanst. Voor een tweede herkansing (generiek) wordt € 45,- berekend. Voor beroepsgerichte examens wordt, voor zover als het mogelijk is dat deze worden herkanst, € 45,- berekend per examen. De kosten voor herkansing van een CGI examen bedragen ook bij een eerste herkansing € 90,-

Wet op de privacy
1. Tijdens de opleiding:
Variva verstrekt de noodzakelijke gegevens t.b.v. Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)  en/of als zij hiertoe wettelijk verplicht is, rekening houdend met de wet AVG.
2. Na de opleiding: Variva zal nimmer uw gegevens doorgeven aan derden behoudens hierboven genoemde instanties en/of als zij hiertoe wettelijk verplicht is / rekening houdend met de wet AVG.