Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Variva Edu Academy

Variva is aangesloten bij de NRTO (Nederlandse Raad voor Training en opleiding) en hanteert de Algemene voorwaarden Consumenten NRTO

Daarnaast zijn voor MBO studenten de algemene voorwaarden bij aanmelding van Variva van toepassing. Deze kun je onderaan deze pagina vinden.

Gedragscode

Variva onderschrijft de gedragscode consumenten van de NRTO als ook de Gedragscode Beroep en Bedrijf

Klachten

Variva hecht aan een duidelijke en transparante afhandeling van eventuele klachten en is, als lid van de NRTO, aangesloten bij de Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken. Een eventuele klacht wordt, na bevestiging van ontvangst, binnen twee weken gemotiveerd beantwoord. Indien het doorlopen van de interne klachtenprocedure niet tot een oplossing leidt kan een beroep worden gedaan op deze geschillencommissie.

Algemene voorwaarden bij aanmelden
MBO-opleiding

Variva is lid van de NRTO (Nederlandse Raad voor Training en Opleiding). Variva hanteert de algemene voorwaarden consument NRTO, zie hier de laatste versie.

Daarnaast gelden de aanvullende bepalingen bij het aanmelden voor een MBO-opleiding:

ALGEMENE VOORWAARDEN BIJ AANMELDEN MBO-OPLEIDING

Aanmelding
1. U kunt zich te allen tijde aanmelden als student voor een MBO-opleiding door aanmelding via de website.
2. Variva behoudt zich het recht voor na uw aanmelding niet over te gaan tot inschrijving, hetzij op grond van onvoldoende vooropleiding en/of ervaring, of doordat in de door u gewenste lesplaats onvoldoende aanmeldingen zijn. Daarnaast wordt door middel van een intakegesprek vastgesteld of u over de juiste startkwalificaties beschikt.
3. Na inschrijving verplicht de student zich tot het overleggen van een bewijs van goed gedrag (aan te vragen bij de gemeente) in geval de student stage volgt.

Onderwijsovereenkomst en stage overeenkomst (Beroepspraktijkvormingsovereenkomst)
Naast de onderwijsovereenkomst tussen u en Variva dient een stage overeenkomst te worden getekend door uzelf, de instelling waar u werkt/stage loopt en Variva. U loopt bij een OVO overeenkomst 12 uur per week stage (tot dat alle opdrachten en examens zijn afgerond), bij een BBL overeenkomst loopt u 16 uur per week stage (tot dat alle opdrachten en examens zijn afgerond).

Studieperiode
De studieperiode is afhankelijk van uw opleiding, de duur wordt vastgelegd in de Onderwijsovereenkomst.

Aanpassing van de studieperiode
Het staat u in principe vrij de studieperiode te verlengen na positief studieadvies van uw docent, voor kosten zie financiële voorwaarden.

Vrijstellingen
Voor de opleidingen worden in principe geen vrijstellingen verleend. Vrijstellingen voor taal of rekenvaardigheid zijn mogelijk en moeten worden aangevraagd bij de examencommissie.

Digitale leeromgeving
Variva stelt een digitale leeromgeving beschikbaar die via het internet bereikbaar is. Deze module is alleen bedoeld voor gebruik door studenten van Variva. Het is niet toegestaan het systeem beschikbaar te stellen t.b.v. derden. De kosten hiervan bedragen € 270,- per jaar.

Voortijdige beëindiging van de overeenkomst
Bij annulering voorafgaand aan de introductie les worden geen kosten in rekening gebracht. In het geval u de studie na aanvang beëindigt ontslaat u dit niet van de betalingsverplichtingen zoals de startkosten en het lesgeld over de overeengekomen opleidingsduur.

Einde overeenkomst
De overeenkomst loopt af op de, in de overeenkomst genoemde, einddatum van de studie.
U kunt de opleiding verlengen, door dit schriftelijk aan te vragen. De wederzijdse rechten en plichten voortvloeiende uit de overeenkomst eindigen zodra de overeenkomst rechtsgeldig is beëindigd. Opzegging vindt plaats door middel van een aangetekend schrijven.

Onderwijs en Examen Regeling
Door u in te schrijven verklaart u zich akkoord met de Onderwijs en Examen Regeling (OER) en deelnemersstatuut. U gaat hierdoor een Onderwijsovereenkomst aan met Variva Edu Academy. Genoemde documenten zijn in te zien via de digitale leeromgeving waarvan u een inlogaccount ontvangt.

Financiële voorwaarden
Betaling van de opleiding geschiedt voor aanvang van de studie. Lesgeld: € 2.140,- Bijdrage toetsing en licenties € 495,-. Het lesgeld wordt verminderd indien u voor beroepsgerichte vrijstelling in aanmerking komt.  Bij aanvang van de opleiding wordt € 495,- in rekening gebracht voor examenkosten en € 270,- voor het gebruik van de digitale omgeving.
Variva garandeert u dat lesgelden tijdens uw studie nooit worden aangepast. De inschrijvingskosten en administratiekosten bedragen € 90,- en dienen tezamen met de toetsing en licentiekosten (€ 495,-) voorafgaand de start van de opleiding te zijn voldaan.

Examens kunnen eenmaal kosteloos worden herkanst. Voor een tweede herkansing (generiek) wordt € 45,- berekend. Voor beroepsgerichte examens wordt, voor zover als het mogelijk is dat deze worden herkanst, € 45,- berekend per examen. De kosten voor herkansing van een CGI examen bedragen ook bij een eerste herkansing € 90,-

Wisseling van stage is eenmalig mogelijk, kosten bij een stagewisseling bedragen € 90,-. 
Per student is er één startgesprek inbegrepen voor de BPV examinator. Bij een tweede startgesprek (bij wisseling BPV examinator) rekenen we € 90,- administratiekosten. 

Wet op de privacy
1. Tijdens de opleiding:
Variva verstrekt de noodzakelijke gegevens t.b.v. Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)  en/of als zij hiertoe wettelijk verplicht is, rekening houdend met de wet AVG.
2. Na de opleiding: Variva zal nimmer uw gegevens doorgeven aan derden behoudens hierboven genoemde instanties en/of als zij hiertoe wettelijk verplicht is / rekening houdend met de wet AVG.

 

Algemene voorwaarden bij aanmelden
Nascholing / Post-mbo

Variva is lid van de NRTO (Nederlandse Raad voor Training en Opleiding). Variva hanteert de algemene voorwaarden consument NRTO, zie hier de laatste versie.

Daarnaast gelden de aanvullende bepalingen bij het aanmelden voor een Nascholing:

 

ALGEMENE VOORWAARDEN BIJ AANMELDEN NASCHOLING / POST-MBO

Aanmelding
1. U kunt zich te allen tijde aanmelden als student voor een nascholing door aanmelding via de website.
2. Variva behoudt zich het recht voor na uw aanmelding niet over te gaan tot inschrijving, hetzij op grond van onvoldoende vooropleiding en/of ervaring.

Studieperiode
De studieperiode is 6 maanden (m.u.v. Pedagogisch Coach, waarbij de studieperiode 12 maanden is).

Aanpassing van de studieperiode
Het is mogelijk om de studieperiode eenmalig met 6 maanden te verlengen voor € 90,00 (m.u.v. van Pedagogisch Coach, waarbij verlenging uitsluitend mogelijk is via een maatwerk traject met bijbehorende offerte).

Voortijdige beëindiging van de overeenkomst
Bij annulering voorafgaand aan ontvangst inloggegevens worden geen kosten in rekening gebracht.

Einde studieperiode/overeenkomst
De studieperiode/overeenkomst loopt af na 6 maanden, gerekend vanaf de startdatum van de opleiding/ontvangstdatum inloggegevens.

Uitzondering hierbij is de opleiding voor Pedagogisch Coach met een studieduur van 12 maanden, gerekend vanaf de startdatum.  

U kunt de opleiding verlengen, door dit schriftelijk aan te vragen. De wederzijdse rechten en plichten voortvloeiende uit de overeenkomst eindigen zodra de overeenkomst rechtsgeldig is beëindigd. Opzegging vindt plaats door middel van een aangetekend schrijven.

Financiële voorwaarden
Betaling van de opleiding geschiedt voor aanvang van de studie. Na ontvangst betaling ontvangt u de inloggegevens.

Wet op de privacy
1. Tijdens de opleiding:
Variva verstrekt indien nodig de noodzakelijke gegevens t.b.v. Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)  en/of als zij hiertoe wettelijk verplicht is, rekening houdend met de wet AVG.
2. Na de opleiding: Variva zal nimmer uw gegevens doorgeven aan derden behoudens hierboven genoemde instanties en/of als zij hiertoe wettelijk verplicht is / rekening houdend met de wet AVG.

 

 

Bescherming persoonsgegevens

Variva Edu Academy gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens van haar studenten.

Deze persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt Variva zich strikt aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Gebruik persoonsgegevens

Je persoonsgegevens worden door Variva gebruikt:

– Voor de registratie van je deelname aan de door jou gekozen opleiding.
– Voor het verzorgen van de door jou gekozen opleiding.
– Om je onze nieuwsbrief toe te sturen.
– Om de gevraagde inlichtingen te verstrekken en op je vragen te reageren.
– Om analyses uit te voeren zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren. Hiervoor worden de persoonsgegevens door ons geanonimiseerd en zijn dus niet meer tot jou herleidbaar.

Je kunt een foto uploaden in MijnVariva. Deze is alleen zichtbaar voor jou, je docent, je begeleiders, administratie en je examinatoren.

Bij het volgen van de opleiding geef je toestemming voor:
– Het gebruik van mijn persoonsgegevens voor bovenstaande doeleinden
– Het plaatsen van mijn foto in de Studie- en Examenmodule