MBO opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker

Deeltijd opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Werk | MBO Niveau 4

Als Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker ben je inzetbaar in een kindercentrum, de kinderopvang of peuterspeelzaal. Ook kan je werkzaam zijn in een organisatie die opvoedingsondersteuning biedt aan kinderen.

Ook bied je, veelal in groepsverband, een stimulerende omgeving voor de ontwikkeling van elk kind. Je bent in staat een veilige en vertrouwde omgeving te creëren voor het kind.

Je zorgt voor balans tussen rust en structuur enerzijds en uitdaging, activiteiten en (vrij) spel anderzijds. Ook kan je een aansturende en begeleidende rol vervullen voor collega’s en vrijwilligers in de organisatie. Je bent aanspreekpunt voor de ouders/opvoeders en betrokken. Je kunt daarnaast werken met externe deskundigen.

Opleiding-Gespecialiseerd-Pedagogisch-Medewerker

Start

januari, mei, september en november

Leslocatie

Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Nieuwegein, Rotterdam en Zwolle

Lesdagen & Stageduur

Één avond per week les met minimaal 12 uur per week stage

}

Duur opleiding

Één jaar (met mogelijkheid tot verlenging)

Niveau

mbo niveau 4

Diploma

Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker (crebo 25697)

Over de mbo-opleiding
Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker

Algemeen

Het Pedagogisch Werk houdt in:

Dat je dagelijkse opvang aan baby’s, peuters en kinderen biedt. Je levert een bijdrage aan hun opvoeding, verzorgt of ondersteunt hen hierbij. Je bent in staat hen een emotioneel veilige en stimulerende leefomgeving te bieden.

Je stimuleert en begeleidt kinderen om deel te nemen aan de groep, zorgt dat het gezellig is en de kinderen op een leuke, verantwoorde wijze met elkaar omgaan. Je zorgt hierbij voor uitdaging en geborgenheid. Je stimuleert (spelenderwijs) de cognitieve, motorische, sociale, creatieve, emotionele en taalontwikkeling van kinderen en je sluit aan bij de manier waarop (jonge) kinderen actief leren.

Dat is nogal wat! Het betekent dat je de volgende kwaliteiten bij jezelf herkent:

 • Je hebt aanleg en interesse voor direct werken met kinderen, je bent communicatief ingesteld.
 • Je werkt met groepen kinderen, daarbij is vaak sprake van wisselende situaties en stemmingen.
 • Omgaan met ouders, problematieken aan de orde stellen, omgaan met verwachtingen.
 • Je kunt je verplaatsen in de belevingswereld van het kind en van hun ouders / verzorgers.
 • Warmte en geborgenheid kunnen geven, betrouwbaar zijn.
 • Jezelf als persoon inzetten om resultaten met kinderen te behalen waarbij je ook professionele afstand kunt houden (vertrouwensband aangaan en begrenzen).
 • Je bent in staat leiding te geven aan collega’s.
Programma

In de opleiding staat het competentiegericht werken centraal, dit wil zeggen dat de beroepspraktijk, je stage, erg belangrijk is. De opleiding ondersteunt dit met o.a. opdrachten die je uitvoert tijdens je stage. Het studieprogramma heeft betrekking op de onderstaande kerntaken en werkprocessen:

Basisdeel Kerntaak 1: Begeleiden van kinderen bij hun ontwikkeling;

 1. Je zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat
 2. Je inventariseert behoeften en wensen van het kind 
 3. Je bereidt de uitvoering van activiteiten voor
 4. Je creëert een verantwoorde en stimulerende speel-/leeromgeving
 5. Je werkt samen met andere betrokkenen in de omgeving van het kind
 6. Je volgt en stimuleert de ontwikkeling en leren van het kind
 7. Je evalueert je eigen werkzaamheden

Basisdeel Kerntaak 2: Werken aan kwaliteit en deskundigheid;

 1. Je werkt aan je eigen professionele ontwikkeling
 2. Je werkt aan het bewaken en bevorderen van kwaliteitszorg

Profieldeel Kerntaak 1: Opvoeden en ontwikkelen van kinderen;

 1. Je communiceert met de ouders/vervangende opvoeders en deelt je kennis en inzichten
 2. Je stelt een (gespecialiseerd) activiteitenprogramma op
 3. Je maakt een ontwikkelplan
 4. Je voert het ontwikkelplan uit
 5. Je biedt persoonlijke verzorging bij specifieke zorgbehoeftes
 6. Je schept voorwaarden voor een hygiënische en gezonde omgeving
 7. Je biedt (specifieke) ontwikkelingsgerichte activiteiten aan

  Profieldeel Kerntaak 2: Organiseren van de werkzaamheden;

  1. Je voert coördinerende taken uit
  2. Je voert beleidsondersteunende taken uit
  3. Je voert beheertaken uit
Werk & Stage

De opleiding is zeer praktijkgericht. Jouw werkzaamheden in de kinderopvang staan centraal. De opleiding ondersteunt de praktijk met opdrachten die je uitvoert tijdens je werk/stage. Studenten ervaren de lessen en opdrachten als uitdagend en zodanig vormgegeven dat er een goede aansluiting is met werk of stage. Je werkt/loopt stage, tenminste 12 klokuren per week, meer uren mag ook. Op je werk/stage word je begeleid door een praktijkopleider.

Stageduur: 480 uur (of dienstbetrekking van tenminste 650 uur op jaarbasis)

Studiebelasting (indicatief): 12 uur per week (exclusief bijeenkomsten en exclusief de stage)

Generieke examens

Naast specifieke, op het beroep gerichte kwalificatie-eisen stelt de minister generieke eisen vast: taal, rekenen en loopbaan en burgerschap.

Nederlands: Lezen, luisteren, spreken/gesprekken en schrijven (3F)

Engels: Lezen, luisteren (B1) en spreken/gesprekken en schrijven (A2)

Rekenen: 3F (valt tot 1 augustus 2022 niet onder de zak/slaag regeling)

Indien je Nederlands, Engels of rekenen niet toereikend is, bestaat de mogelijkheid tot een intaketoets en extra ondersteunende lessen.

Voorwaarden

Om met de opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker te kunnen starten moet je minimaal beschikken over een mbo niveau 3 diploma, havo diploma of vergelijkbaar.

Bij een lager vooropleidingsniveau adviseren we je eerst de opleiding Pedagogisch Medewerker Kinderopvang (niveau 3) te volgen. Indien dit geen passend traject is wordt op basis van intake geschiktheid voor de opleiding vastgesteld. Je moet dan rekening houden met een langere opleidingsduur.

Kosten

  • Inschrijf- en administratiekosten: € 95,-
  • Lesgeld € 2.240,-
  • Toetsing- licentiekosten € 525,-
  • Examengeld € 525,-
  • Digitale leeromgeving MijnVariva € 295,-

  Indien je eerder een diploma bij Variva hebt behaald (niveau 3 of 4) wordt een korting verleend (zie van niveau 3 naar niveau 4).
  Boekenlijst (kosten +/- € 80,-) wordt toegestuurd na aanmelding. 

  Locaties

  Onze opleidingslocaties bevinden zich in Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Nieuwegein, Rotterdam en Zwolle. De opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker start 4x per jaar in Nieuwegein. Alle locaties zijn goed bereikbaar met het openbaar vervoer.

  Onderstaand een overzicht van de lesavonden (tijden) en locaties:

  Maandagavond – Rotterdam (17:30 uur tot 21:30 uur)

  Dinsdagavond –  Amsterdam en Eindhoven (17:30 uur tot 21:30 uur)

  Woensdagavond – Nieuwegein (17:30 uur tot 21:30 uur)

  Donderdagavond – Den Haag (17:00 uur tot 21:00 uur) + Zwolle (17:30 uur tot 21:30 uur)

  Startdatums

  Januari 2023: 30 jan – 2 feb (week 5)

  Mei 2023: 8 mei – 11 mei (week 19)

  September 2023: 11 sept – 14 sept (week 37)

  November 2023: 13 nov – 16 nov (week 46)

  Keuzedelen

  BSO 4 tot 8 jaar

  In Nederland is er veel vraag naar pedagogisch medewerkers die zich verder verdiepen in het werken op de BSO met kinderen van 4 tot 8 jaar.

  BSO 8 tot 12 jaar

  In Nederland is er veel vraag naar pedagogisch medewerkers die zich verder verdiepen in het werken op de BSO met kinderen van 8 tot 12 jaar.

  Combifunctionaris IKC / Brede school

  Veel mensen zijn van mening dat het IKC (Integraal kindcentrum) de toekomst is. In Nederland is er daarom vraag naar pedagogisch medewerkers die gespecialiseerd zijn in het werken op een Integraal kindcentrum (IKC)/brede school. 

  Gezonde leefstijl

  In deze cursus komen alle belangrijke thema’s aan bod die je nodig hebt om binnen het kinderdagverblijf of de school te kunnen werken aan een gezonde leefstijl bij kinderen.

  Specialist baby-ontwikkeling

  FCB erkende-opleiding Specialist baby-ontwikkeling (voldoet aan wet IKK plus MBO-certificaat!) Per 2023 moeten alle pedagogisch medewerkers die met baby’s werken specifiek worden geschoold

  Diversiteit

  Als je werkzaam bent in het pedagogisch werkveld is het belangrijk dat je goed weet wat het inhoudt om samen verschillend te zijn en vooral ook hoe jij in je beroep hiermee om kunt gaan.

  Expressief talent

  In deze cursus gaan we er vanuit dat iedereen talent heeft. De een heeft op bepaalde gebieden meer talent dan een ander, maar de andere heeft weer meer talent op andere gebieden. Iedereen heeft zijn eigen talent!

  Jeugd- en opvoedhulp

  We zien een ontwikkeling waarin jeugdigen met een specifieke begeleidingsbehoefte en/of hulpvraag langer in het reguliere onderwijs of kinderopvang verblijven. Dit zorgt dat jij als (Gespecialiseerd) Pedagogisch Medewerker in aanraking komt met nieuwe thema’s en problematieken.

  Specialist leesbevordering 0 tot 12 jaar

  In deze nascholing Specialist leesbevordering verdiep je je in de taalontwikkeling en de leesontwikkeling van kinderen van 0 tot 12 jaar.

  Doorstroom HBO

  Deze nascholing biedt de mogelijkheid om gericht te kijken naar de mogelijkheden en eisen van hbo-opleidingen binnen het domein Mens en Maatschappij.