MBO opleiding Onderwijsassistent

Deeltijd opleiding onderwijsassistent |
MBO Niveau 4

De deeltijd/verkorte opleiding tot Onderwijsassistent is erkend door het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap. (crebo 25698).

In het basisonderwijs wordt al veel gebruik gemaakt van onderwijsassistenten. Ook het Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs (VMBO) is ook volop in ontwikkeling.

Veel scholen wijzigen de werkvorm van de lessen in zowel de basisvorming als de bovenbouw van het VMBO.  Als onderwijsassistent ondersteun je de leraar bij zijn werkzaamheden.

Variva was de eerste en is de grootste deeltijdopleider van onderwijsassistenten in Nederland!

Opleiding-Onderwijsassistent

Start

september en januari

Leslocatie

Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Nieuwegein, Rotterdam en Zwolle

Lesdagen & Stageduur

Één avond per week les met minimaal 12 uur per week stage

}

Duur opleiding

Één jaar (met mogelijkheid tot verlenging)

Niveau

mbo niveau 4

Diploma

Onderwijsassistent (crebo 25698)

Over de mbo-opleiding Onderwijsassistent

Algemeen

Variva Edu Academy biedt diverse opleidingen aan voor personen werkzaam in het onderwijs, of zij die in het onderwijs willen gaan werken. Wij zijn een kleine school maar zijn ‘groot’ geworden door het opleiden van onderwijsassistenten. Inmiddels zijn wij voor volwassenen die (willen) werken in een school de grootste en beste deeltijdopleider voor het beroep!

Onze visie is de praktijk, die is altijd bepalend voor de opleidingen die we verzorgen. Kort, krachtig en kwaliteit. Dat is het uitgangspunt van de opleidingen die verzorgd worden door docenten uit de praktijk. De docenten van Variva zijn werkzaam in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

DEELTIJD OPLEIDING ONDERWIJSASSISTENT

Op basisscholen wordt al veel gebruik gemaakt van onderwijsassistenten. Het Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs (VMBO) is ook volop in ontwikkeling. Veel scholen wijzigen de werkvorm van de lessen in zowel de basisvorming als de bovenbouw van het VMBO.

Het lesgeven stelt steeds hogere eisen aan de leraar, maar ook de organisatie van de school. Het is belangrijk dat gebruik wordt gemaakt goede werkvormen en dat de wijze waarop de lessen worden gegeven aangepast worden aan de eisen van deze tijd, én de leerlingen!

Veel scholen in het basis- en speciaal onderwijs maken al gebruik van onderwijsassistenten. Je kunt voor allerlei taken worden ingezet, ondersteuning van de leerkracht, begeleiding van groepjes of individuele leerlingen, ondersteuning bij activiteiten maar ook werk ‘buiten de klas’ kan door een onderwijsassistent worden gedaan.

Onderwijsassistenten in het voortgezet onderwijs

Ook het voortgezet onderwijs heeft de Onderwijsassistent ontdekt. Met name de beroepsgerichte sector in de bovenbouw VMBO is bij uitstek geschikt voor de inzet van onderwijsassistenten. De bovenbouw bestaat uit leerjaar 3 en 4. In het 4e jaar nemen leerlingen deel aan het examen (De leeftijd van leerlingen in de bovenbouw varieert van ongeveer 14 tot 17 jaar).

In de onderbouw van het VMBO wordt ook vaker op een andere wijze, bijvoorbeeld projectmatig, gewerkt. Ook hier is de onderwijsassistent een welkome ondersteuning voor het onderwijsteam. Dit geldt ook voor de Regionale Opleidings Centra (ROC’s) en de vakscholen. De leeftijd van de leerlingen varieert dan van 17 tot 21 jaar. Daarnaast zie je veel onderwijsassistenten in HAVO en VWO ondersteunen in bijvoorbeeld de mediatheek.

Programma

In deze opleiding staat het beroepsgericht werken centraal en wordt een diploma verkregen waarmee de student zowel kan werken in het (speciaal) basisonderwijs, (speciaal) voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs. Het studieprogramma heeft betrekking op de onderstaande kerntaken en werkprocessen:

 Basisdeel Kerntaak 1: Begeleiden van kinderen/leerlingen bij hun ontwikkeling;

 1. Je zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat
 2. Je inventariseert behoeften en wensen van het kind
 3. Je bereidt de uitvoering van activiteiten voor
 4. Je creëert een verantwoorde en stimulerende speel-/leeromgeving
 5. Je werkt samen met andere betrokkenen in de omgeving van het kind
 6. Je volgt en stimuleert de ontwikkeling en leren van het kind
 7. Je evalueert je eigen werkzaamheden

Basisdeel Kerntaak 2: Werken aan kwaliteit en deskundigheid;

 1. Je werkt aan de eigen deskundigheid
 2. Je werkt aan het bewaken en bevorderen van kwaliteitszorg
Werk & Stage

De opleiding is zeer praktijkgericht. Jouw werkzaamheden in het onderwijs staan centraal. De opleiding ondersteunt de praktijk met opdrachten die je uitvoert tijdens je werk/stage. Studenten ervaren de lessen en opdrachten als uitdagend, praktijkgericht en zo vormgegeven dat er een goede aansluiting is met het werk of stage. Je werkt of loopt tenminste 12 klokuren per week stage, meer uren mag ook. Op je werk/stage word je begeleid door een praktijkopleider.

Stageduur: 480 uur (of dienstbetrekking van tenminste 650 uur op jaarbasis)

Studiebelasting (indicatief): 12 uur per week (exclusief bijeenkomsten en exclusief de stage)

Generieke examens

Naast specifieke, op het beroep gerichte kwalificatie-eisen stelt de minister generieke eisen vast: taal, rekenen en loopbaan en burgerschap.

Nederlands: Lezen, luisteren, spreken/gesprekken en schrijven (3F)

Engels: Lezen, luisteren (B1) en spreken/gesprekken en schrijven (A2)

Rekenen: 3F (valt tot 1 augustus 2022 niet onder de zak/slaag regeling)

Indien je Nederlands, Engels of rekenen niet toereikend is, bestaat de mogelijkheid tot een intaketoets en extra ondersteunende lessen.

Voorwaarden

Om met de opleiding Onderwijsassistent te kunnen starten moet je minimaal beschikken over een mbo niveau 3 diploma, havo diploma of vergelijkbaar.

Bij een lager vooropleidingsniveau adviseren we je eerst de opleiding Pedagogisch Medewerker Kinderopvang (niveau 3) te volgen. Indien dit geen passend traject is wordt op basis van intake geschiktheid voor de opleiding vastgesteld. Je moet dan rekening houden met een langere opleidingsduur.

Kosten
 • Inschrijf- en administratiekosten: € 95,-
 • Lesgeld € 2.240,-
 • Toetsing- licentiekosten € 525,-
 • Examengeld € 525,-
 • Digitale leeromgeving MijnVariva € 295,-

Indien je eerder een diploma bij Variva hebt behaald (niveau 3 of 4) wordt een korting verleend (zie van niveau 3 naar niveau 4).
Boekenlijst (kosten +/- € 120,-) wordt toegestuurd na aanmelding. 

Locaties

Onze opleidingslocaties bevinden zich in Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Nieuwegein, Rotterdam en Zwolle.

De opleiding Onderwijsassistent start twee keer per jaar, namelijk in januari en september. Alle locaties zijn goed bereikbaar met het openbaar vervoer.

Onderstaand een overzicht van de lesavonden (tijden) en locaties:

Maandagavond – Rotterdam (17:30 uur tot 21:30 uur)

Dinsdagavond –  Amsterdam en Eindhoven (17:30 uur tot 21:30 uur)

Woensdagavond – Nieuwegein (17:30 uur tot 21:30 uur)

Donderdagavond – Den Haag (17:00 uur tot 21:00 uur) en Zwolle (17:30 uur tot 21:30 uur)

Keuzedelen

Combifunctionaris IKC / Brede school

In deze online nascholing Combifunctionaris IKC / Brede school komen alle belangrijke thema’s aan bod die je nodig hebt om goed te kunnen werken in een IKC.

Diversiteit

Van iedere professional in het pedagogisch werkveld wordt verwacht dat je kunt omgaan met diversiteit en sensitiviteit toont voor diversiteit. 

Verdieping Onderwijsassistent in VO en MBO

In deze cursus komen alle belangrijke thema’s aan bod die je nodig hebt om te kunnen werken in het vo en mbo.

Jeugd- en opvoedhulp

Deze cursus is ter verbreding en verdieping van jouw deskundigheid als (Gespecialiseerd) Pedagogisch Medewerker.

Expressief talent

In deze cursus gaan we er vanuit dat iedereen talent heeft. Iedereen heeft zijn eigen talent!

Doostroom HBO

Deze nascholing biedt de mogelijkheid om gericht te kijken naar de mogelijkheden en eisen van hbo-opleidingen binnen het domein Mens en Maatschappij.