Nascholing Leraarondersteuner  Twee richtingen:
PO en VO

Begeleiding door docent

De Post-MBO opleiding Leraarondersteuner is bedoeld voor Onderwijsassistenten die extra kennis en vaardigheden willen krijgen voor het verzorgen van instructie aan groepen leerlingen of verlengde instructie voor individuele leerlingen. Daarnaast begeleid je zelfstandig groepen leerlingen of individuele leerlingen.

Nascholing-Leraarondersteuner

Start

doorlopend (e-learning)

}

Studiebelasting

96 uur

Lessen

modulair (e-learning) met begeleiding door docent

Niveau

Post-MBO opleiding (erkend)

Examen

Na afloop van de e-learning en afronding van de praktijkopdrachten wordt een examen afgenomen in de vorm van een portfoliogesprek

Z

Certificaat

Leraarondersteuner (Erkend register CPION – permanente educatie)

Over de cursus Leraarondersteuner – Twee richtingen: PO en VO

Algemeen

De opleiding richt zich op twee doelgroepen:

–  Onderwijsassistenten werkzaam in het basis onderwijs (inclusief speciaal onderwijs)

–  Onderwijsassistenten werkzaam in het voortgezet onderwijs (inclusief praktijk- en speciaal onderwijs)

De Leraarondersteuner draagt bij aan een verdergaande professionalisering van de onderwijsondersteuner en daarmee het onderwijs dat aan leerlingen wordt geboden.

De Leraarondersteuner ondersteunt in het onderwijsprogramma. In het basisonderwijs staat bij de verdieping het taal- en rekenonderwijs centraal.

In het voortgezet onderwijs staat de vakdidactiek centraal. Relevant is dus de leeromgeving waar de Leraarondersteuner wordt ingezet. Dit varieert van het ondersteunen in beroepsgerichte / praktijkgerichte leerwegen tot het ondersteunen  in mediawijsheid voor leerlingen.

De Leraarondersteuner voert daarnaast onderwijsleergesprekken en heeft zelfstandige taken in de leerlingenbegeleiding.

De koppeling tussen theorie en praktijk staat centraal. Iedere module staat een opdracht centraal die ook in de praktijk wordt uitgevoerd en beoordeeld.

Het programma is modulair samengesteld. Bij aanmelding geef je aan of basisonderwijs of voortgezet onderwijs van toepassing is. Tijdens de opleiding volg je stage of werk je in het onderwijs.

De e-learning maakt je wegwijs in de theorie. Je wordt begeleid door een docent van Variva die ook beschikbaar is voor al je vragen. Daarnaast maak je praktijkopdrachten die worden beoordeeld door je stage, de theorie wordt getoetst via de e-learning en je sluit de opleiding af met een portfoliogesprek. De docent van Variva en je stage worden betrokken in dit gesprek.

Studieprogramma

Je kunt op ieder gewenst moment starten met deze opleiding!

INHOUD VAN DE OPLEIDING

In deze opleiding ga je een stapje verder dan in de opleiding Onderwijsassistent. De opleiding behandelt een groot scala aan onderwerpen die onmisbaar zijn in het werk van een leraarondersteuner. Je zult mogelijk onderwerpen herkennen vanuit de opleiding Onderwijsassistent, maar in deze opleiding ga je meer de diepte in. Er is een focus op het zelfstandig kunnen voorbereiden, geven en evalueren van een (klassikale) les. Daarnaast verfijn je je vaardigheden door feedback te verzamelen en op je eigen handelen te reflecteren.

HOE IS DE OPLEIDNG OPGEBOUWD?

De opleiding is opgedeeld in een basisdeel en een specialistisch deel. Het basisdeel bevat modules die relevant zijn voor leraarondersteuners werkzaam in zowel het Primair onderwijs (PO) als het Voortgezet onderwijs (VO). In het basisdeel worden er voorbeelden genoemd voor zowel het PO als het VO.

Het basisdeel:
In de eerste module verdiep je je in de zes rollen van de leraar. Je ontdekt hoe deze rollen ook betrekking hebben op de functie van leraarondersteuner. Daarnaast onderzoek je het belang van een goede samenwerking en hoe je dit kunt vormgeven in een team en ga je aan de slag met zelfreflectie, zelfobservatie en feedback geven en ontvangen.
In de tweede module komt er aan bod hoe iemand leert en waarom leren voor sommige leerlingen anders verloopt of een uitdaging vormt. Je leert in deze module welke leer- en gedragsstoornissen je in het onderwijs kunt tegenkomen en hoe deze leerlingen tot leren kunnen komen.
In de derde module ga je aan de slag met didactiek. Hier komen doelen, instructiemodellen, doorlopende leerlijnen, werkvormen en (digitale) leermiddelen, de taxonomie van Bloom en groepsdynamiek aan bod.
De vierde module gaat over differentiatie en hoe je dit kunt toepassen in de praktijk.

Het specialistische deel:
Bij de aanmelding heb je gekozen voor één van de twee richtingen PO of VO. Het specialistische deel bevat modules die gericht zijn op één van de twee richtingen. Hierin worden specialistische onderwerpen behandeld die volledig betrekking hebben op ofwel het PO of VO. Zo wordt er voor de specialisatie PO ingezoomd op klassenmanagement in het PO en vakdidactiek (denk aan taal, rekenen en zaakvakken). En in de specialisatie VO komen de onderwerpen: de puber & adolescent, didactiek 2 en leerlingbegeleiding aan bod.

STAGE LOPEN

Voor het goed doorlopen van deze cursus en het kunnen maken van de praktijkopdrachten wordt geadviseerd om 60 uur stage te lopen vanaf de start van de cursus tot en met het behalen van het praktijkexamen (portfoliogesprek). Hoe lang je over de cursus doet kun je zelf bepalen en met je stageplek afspreken (de licentie van de e-learning is 6 maanden geldig). Het is realistisch dat je deze cursus binnen drie tot zes maanden afrondt. Daarna kan nog worden verlengd met een half jaar. Je stageplek mag ook de plek zijn waar je al werkzaam bent.

VERWACHTING STAGEPLEK

Van je stage wordt verwacht dat er een stagebegeleider wordt aangewezen. Je stagebegeleider geeft jouw feedback op je handelen in de praktijk. Daarnaast wordt er verwacht dat je met je stagebegeleider opdrachten uit de online cursus kunt doorspreken en om gerichte feedback kan vragen. Je stagebegeleider kijkt geen opdrachten binnen de e-learning na. Je dient een praktijkovereenkomst aan te gaan met je stageplek.

EINDOPDRACHTEN

Elke module sluit je af met een eindopdracht. Dit kan het geven van een les, het verzamelen van feedback en het schrijven van een reflectieverslag zijn, het maken van een kennistoets of bijvoorbeeld het vormgeven van een passende begeleiding aan een leerling. Aan het einde van elke module wordt de eindopdracht uitgelegd en kun je de opdracht inleveren. De (Variva Edu Academy) docent kijkt de opdracht na en geeft je feedback. Indien nodig pas je de opdracht aan op basis van de verkregen feedback.

PORTFOLIO

Door het maken van de eindopdrachten werk je aan het opbouwen van een portfolio. Het portfolio bevat alle gemaakte eindopdrachten. Met behulp van het portfolio kun je aan het einde van de opleiding tijdens het portfoliogesprek aantonen hoe je aan de leerdoelen van de opleiding hebt gewerkt en dat je deze inmiddels beheerst.

PORTFOLIOGESPREK – EINDPRESENTATIE

Wanneer je portfolio compleet is (en alle -nagekeken- eindopdrachten bevat) kun je aanvraag doen voor het portfoliogesprek. In overleg wordt er een datum en locatie vastgesteld. Het portfoliogesprek wordt beoordeeld door je docent. Je moet in het portfoliogesprek kunnen aantonen dat je de leerdoelen van de eindopdrachten beheerst.

Studiebelasting

E-learning: +/- 90 uur
Examen: +/- 6 uur
Stage lopen: geadviseerd minimaal 60 uur

Bijeenkomsten

Bij de opleiding Leraarondersteuner heb je de mogelijkheid om deel te nemen aan enkele online bijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten komt intervisie en vraag & antwoord aan bod. Daarnaast biedt de docente verdieping en uitleg aan over onderwerpen uit de e-learning waar op dat moment behoefte aan is. Verder biedt zij aanvullende informatie aan die waardevol kan zijn als verdieping/toepassing voor de praktijk voor een leraarondersteuner.

Deelname aan de intervisiebijeenkomsten is niet verplicht. Het is een extra service, een meerwaarde, om naast de huiswerkbegeleiding van de docente ook live (online) de mogelijkheid te benutten om over onderwerpen te spreken.

De bijeenkomsten worden online verzorgd op onderstaande data en tijden:

  • Donderdag 13 januari 2022 van 20:00-22:00 uur
  • Dinsdag 25 januari 2022 van 10:00-12:00 uur.
  • Donderdag 10 februari 2022 van 20:00-22:00 uur.
  • Dinsdag 22 februari 2022 van 10:00-12:00 uur.
Examen

Na afloop van de e-learning en afronding van de praktijkopdrachten wordt een examen afgenomen in de vorm van een portfoliogesprek. Dit examen duurt 45 min. en vindt plaats via Zoom. Tijdens dit portfoliogesprek wordt beoordeeld of je met de praktijkopdrachten de leerdoelen hebt behaald. Dit eindgesprek wordt in overleg met jou ingepland.

Voorwaarden

De opleiding Leraarondersteuner is een erkende post-MBO opleiding.

Om toegelaten te worden tot de opleiding dien je minimaal te beschikken over een diploma mbo onderwijsassistent of vergelijkbaar.

Certificering

Bij een voldoende resultaat van je examen ontvang je het certificaat Leraarondersteuner (basisonderwijs of voortgezet onderwijs). Leraarondersteuner is een erkende post mbo register opleiding bij het CPION (Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland).
De post mbo-opleiding wordt ingeschreven in het abituriëntenregister (CPION) voor permanente educatie (PE). Je ontvangt hiermee ook een diploma van CPION.

Kosten
  • Lesgeld: € 990,-
  • Inschrijf- en administratiekosten € 90,-

(Vrijgesteld van BTW)

Indien je eerder een opleiding bij Variva hebt gevolgd, dan betaal je geen inschrijf- en administratiekosten.

FAQ Cursus Leraarondersteuner

Kan ik de opleiding Leraarondersteuner volgen met als vooropleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker (of een ander diploma uit het sociaal domein)?

Om toegelaten te worden voor de opleiding Leraarondersteuner is het noodzakelijk dat je het diploma MBO Onderwijsassistent in bezit hebt of (jaren)lange ervaring als onderwijsassistent.

Wat als ik geen diploma heb voor Onderwijsassistent, maar wel werkervaring als Onderwijsassistent?

Mogelijk kun je op basis van je werkervaring toegelaten worden. Bij de inschrijving kun je aangeven wat je achtergrond is en hoeveel jaar werkervaring je hebt etc. Hierna wordt beoordeeld of je toelaatbaar bent.

Krijg ik een erkend diploma?

Je krijgt vanuit Variva het certificaat Leraarondersteuner.

Daarna wordt je diploma ingeschreven in het abituriëntenregister van CPION en ontvang je van CPION (Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland) een aanvullend diploma.

Wordt de gehele opleiding online verzorgd?

Ja, de e-learning is online te volgen en ook het portfoliogesprek vindt online plaats.

Krijg ik begeleiding van een docent?

Je wordt begeleid door een docent van Variva die ook beschikbaar is voor al je vragen. Daarnaast krijg je van de docent feedback op je praktijkopdrachten.

Hoe lang duurt de opleiding?

De gemiddelde studieduur is 3 tot 4 maanden. Variva biedt een uitloop tot maximaal 6 maanden (in verband met afwezigheid ziekte, vakantie etc.).